KS Śląskiego ZPN informuje, że na podstawie decyzji Śląskiego ZPN podjętej na mocy wykładni prawnej Ministerstwa Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Powyższa regulacja dotyczy również okresowych badań sędziów piłkarskich.

Podstawa prawna: art. 31m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)