Kolegium Sędziów Piłki Nożnej- Podokręg Sosnowiec w I kwartale 2023 roku organizuje
„Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej”

Celem kursu jest zapoznanie Kandydatów z Przepisami Gry w Piłkę Nożną, a także przybliżenie
odpowiedzialnej roli sędziego piłkarskiego na zawodach,
Zajęcia Kursu będą miały formę seminaryjną, prowadzić je będą doświadczeni sędziowie i obserwatorzy
z wykorzystaniem najnowszych materiałów szkoleniowych. Kurs zakończy się egzaminem z wiedzy
teoretycznej i sprawności fizycznej, osoby które pozytywnie ukończą szkolenie otrzymają uprawnienia
sędziego próbnego co upoważnia do prowadzenia zawodów piłkarskich.

Wymagane warunki dla zakwalifikowania kandydata do udziału w „Kursie dla kandydatów na sędziego
piłki nożnej”:
1. Wiek kandydata ukończone 16 lat ( mile widziane kobiety)
– zgoda opiekuna ustawowego na udział w Kursie (dot. kandydatów poniżej 18 roku życia).
– w dniu rozpoczęcia Kursu osoba zgłaszająca się musi posiadać ukończony 16 rok życia,
ponieważ w okresie 16-18 lat osoba ta posiada status: „sędziego – kandydata”. Sędzią
próbnym może zostać osoba pełnoletnia ( po ukończenie 18 lat).
2. Wykształcenie min. średnie, należy przedłożyć dokument (kserokopię) określający poziom
wykształcenia . W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument
(świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole kończącej się maturą itp.)
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jest to warunek
dopuszczenia kandydata do egzaminu teoretycznego i sprawnościowego.
4. Złożone osobiście w siedzibie Podokręgu przez osobę zainteresowaną ankieta, zaświadczenie
kandydata o niekaralności oraz trzy podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego. / prosimy o
wypisanie dokumentów drukowanymi literami./
– wzór ankiety dostępny na stronie internetowej: KOLEGIUM SĘDZIÓW – PODOKRĘG
SOSNOWIEC
5. Wszelkie informacje dotyczące „Kursu…”, osobiste zapisy odbywać będą się w piątki
16 grudnia 2022 roku oraz 13 i 20 stycznia 2023 roku w godzinach od 1630 do 1730 w siedzibie
Podokręgu Sosnowiec, adres: Śląski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sosnowiec ul. Rzeźnicza 12 ,
41-200 Sosnowiec
6. Zapisy w formie elektronicznej prosimy kierować na adres mail : sedzia.sosnowiec@gmail.com z
zastrzeżeniem, iż wszelkie wymagane dokumenty należy dostarczyć na pierwsze spotkanie.
7. ROZPOCZĘCIE KURSU W DNIU 3 LUTEGO O GODZINIE 17.00 W SIEDZIBIE
PODOKRĘGU SOSNOWIEC