Program Mentorski / CORE

Program Talentów i Mentorów / Program CORE

Program Mentorski / Program CORE Śl. ZPN – lokalny na sezon 2018/2019:

Zasady funkcjonowania programu mentorskiego na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym:

Głównym celem programu mentorskiego jest:

 • wyszukiwanie zdolnych i utalentowanych sędziów na wszystkich poziomach rozgrywek,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności sędziowskich,
 • podnoszenie poziomu sędziowania,
 • mobilizacja i pomoc młodym sędziom w doskonaleniu i podnoszeniu własnych kwalifikacji.

Uczestnicy programu muszą funkcjonować na zasadach:

 • dobrowolności – zarówno sędzia jak i mentor nie mogą czuć się przymuszeni do udziału w programie,
 • dopasowania opartego na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji.

Przy kwalifikowaniu sędziego do programu mentorskiego powinno się wziąć pod uwagę między innymi następujące elementy:

 • wiek sędziego,
 • cechy osobowe, m.in. takie jak umiejętność radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i trudnych, chęć stałego podnoszenia umiejętności, odporność na stres, asertywność, inteligencję,
 • znajomość języków obcych.

Mentorami w programie powinni być specjaliści sędziowscy o odpowiednio dużym doświadczeniu cechujący się:

 • zdolnościami wychowawczymi i dydaktycznymi,
 • umiejętnością przekazywania wiedzy,
 • umiejętnością motywowania do pracy,
 • silną osobowością,
 • umiejętnością współpracy,
 • świadomością kluczowych punktów rozwoju,
 • doskonałą znajomością przepisów gry i aktualnych interpretacji.

Prawa i obowiązki sędziego objętego Programem Mentorskim:

Głównym celem programu mentorskiego jest:

 • wyszukiwanie zdolnych i utalentowanych sędziów na wszystkich poziomach rozgrywek,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności sędziowskich,
 • podnoszenie poziomu sędziowania,
 • mobilizacja i pomoc młodym sędziom w doskonaleniu i podnoszeniu własnych kwalifikacji.

Uczestnik programu (sędzia) musi funkcjonować na zasadach:

 • dobrowolności – zarówno sędzia jak i mentor nie mogą czuć się przymuszeni do udziału w programie,
 • dopasowania opartego na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji.

Do podstawowych obowiązków sędziego objętego programem mentorskim należą:

 • Wyrażenie zgody na udział w programie mentorskim na zasadzie dobrowolności, uczciwości i pełnego zaufania. Rozmowa początkowa ma służyć do opracowania charakterystyki i osobowości sędziego oraz określenia planu działania.
 • Udział w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych organizowanych w ramach programu mentorskiego. Aktywne uczestnictwo w szkoleniu w macierzystym ZPN jako słuchacz i wykładowca.
 • Systematyczne podnoszenia prezentowanego poziomu sędziowania, poprzez realizację założonego planu działania, bieżąca i częsta komunikacja sędziego z mentorem za pomocą dostępnych środków.
 • Informowanie mentora o swoich problemach osobistych, rodzinnych i zawodowych.
 • Informowanie mentora o terminie przydzielonych zawodów, aby określić zalecenia do prowadzenia zawodów.
 • Dokonywanie wspólnie z mentorem analizy prowadzonych zawodów.
 • W miarę możliwości wspólnie z mentorem analizować na żywo zawody prowadzone przez innego sędziego ze zwróceniem uwagi na pozytywne i negatywne strony arbitrażu.
 • Prowadzenie na bieżąco dzienniczka arbitra zgodnie z wytycznymi, w którym między innymi rejestrowane są wnioski i zalecenia z każdych zawodów

Prawa i obowiązki mentora w Programie Mentorskim:

Głównym celem programu mentorskiego jest:

 • wyszukiwanie zdolnych i utalentowanych sędziów na wszystkich poziomach rozgrywek,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności sędziowskich,
 • podnoszenie poziomu sędziowania,
 • mobilizacja i pomoc młodym sędziom w doskonaleniu i podnoszeniu własnych kwalifikacji.

Uczestnik programu (mentor) musi funkcjonować na zasadach:

 • dobrowolności – zarówno sędzia jak i mentor nie mogą czuć się przymuszeni do udziału w programie,
 • dopasowania opartego na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji.

Mentor winien wywodzić się z grona długoletnich obserwatorów szczebla centralnego, cechujących się szacunkiem i naturalnym autorytetem. Mentorami w programie powinni być specjaliści sędziowscy cechujący się:

 • zdolnościami wychowawczymi i dydaktycznymi,
 • umiejętnością przekazywania wiedzy,
 • umiejętnością motywowania do pracy,
 • silną osobowością,
 • umiejętnością współpracy,
 • świadomością kluczowych punktów rozwoju,
 • doskonałą znajomością przepisów gry i aktualnych interpretacji.

Uprawnienia mentora nadaje się na jeden sezon rozgrywkowy lub rok kalendarzowy, względnie na czas trwania programu mentorskiego, jeżeli czas zostanie określony.

Do podstawowych obowiązków mentora w programie mentorskim należą:

 • Rozwijanie i kształtowanie umiejętności sędziowskich, dokształcanie sędziego z zakresu wiedzy teoretycznej, praktycznej i właściwego przygotowania psychofizycznego.
 • Mobilizowanie i zachęcanie sędziego do stałego podnoszenia umiejętności i wypracowania optymalnych cech umiejętności praktycznych.
 • Obserwacja zawodów sędziego objętego programem mentorskim oraz analiza tych zawodów
 • Wspólna obserwacja zawodów prowadzonych przez innego sędziego (najlepiej z grupy mentorskiej) ze zwróceniem uwagi na pozytywne i negatywne strony prowadzenia zawodów.
 • Dokonywanie na bieżąco analizy arkuszy obserwacji w celu przedstawienia wniosków i zaleceń celem eliminowania ich w następnych zawodach.
 • Rejestrowanie na bieżąco wszystkich wniosków i zaleceń w dzienniczku arbitra.
 • Inicjowanie i organizowanie dodatkowych spotkań szkoleniowych z wykorzystaniem najnowszych materiałów szkoleniowych i filmowych.
 • Na bieżąco dokonywanie analizy postępów w nauce języka obcego.
 • Interesowanie się i pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych.
 • Monitoring treningu fizycznego i przygotowanie sędziego do egzaminów.
 • Bieżący kontakt i pomoc sędziemu we wszystkich aspektach działalności sędziowskiej.

Wykaz sędziów objętych Programem Mentorskim / Programem CORE w sezonie 2018/2019

WYKAZ UCZESTNIKÓW

Dokumentacja Programu Mentorskiego (do pobrania):

Komisja Programu Mentorskiego przedstawia dokumenty wykorzystywane w programie mentorskim:

Kwestionariusz sędziego

Kwestionariusz_mentora

Arkusz obserwacji mentorskiej

Dzienniczek sędziego

Sprawozdanie mentora